A Practice of Paying Homage and Making Offerings to the Sixteen Elders

by Jigme Lingpa

Buddha and the sixteen arhats…

This is excerpted from Lotsawa House

འོད་སྣང་ལས་གྲུབ་གསེར་གྱིས་གཞིའི་དབུས། །

ö nang lé drup ser gyi shy’i ü

In the centre of a golden ground made of radiant light,

—-

རྟ་བབས་སྤངས་པའི་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། །

ta bab pangpé rin chen shyal mé khang

Is the jewelled palace without steps or tiered pediments,

—-

མཐའ་བསྐོར་ཏཱ་ལའི་ལྗོན་པ་སྤོས་ཆུའི་ཀླུང་། །

ta kor talé jönpa pö chü lung

Surrounded by palm trees and fragrant streams.

—-

དབུས་སུ་པདྨ་སྟོང་ལྡན་གེ་སར་སྟེང་། །

ü su pema tong den gesar teng

In its centre, upon a thousand-petalled lotus,

—–

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་རྣམས། །

tubpa chok dang neten chu druk nam

Is the supreme sage together with the sixteen elders,

—-

ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས། །

nyentö dra chom mangpö khor dang ché

Surrounded by many śrāvaka arhats:

—-

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

tukjé chenpö gong té shek su sol

Consider us with compassion: come now, we pray!

—-

ཉེར་སྤྱོད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །

nyer chö trashi dzé tak gyalsi dün

We present offerings, auspicious substances and the seven emblems of royalty,

—-

ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཤིང་རྟས་དྲངས་ཏེ་འབུལ། །

yenlak dünpé shingté drang té bul

All drawn upon the chariot of the seven-branch practice.

—–

རྒྱལ་བ་སྟོན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཆོས་ནི། །

gyalwa tön chok khyö kyi damchö ni

Victorious one, supreme teacher, your sacred Dharma

—-

མདོ་སྡེ་དང་ནི་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ། །

do dé dang ni ngönpé dé nö dé

Includes the sūtra and abhidharma collections,

—-

བསྟན་པའི་ལམ་སྲོལ་ཇི་བཞིན་སྟོན་པ་ནི། །

tenpé lam söl ji shyin tönpa ni

And that which highlights the rules of proper conduct,

—-

དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཉིད་ཡིན་པས། །

damchö dulwé dé nö nyi yinpé

Which is the collection of the vinaya dharma.

—-

དེ་འཛིན་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ནི། །

dé dzin pakpé neten chu druk ni

The sixteen noble elders who uphold these teachings,

—-

སློབ་པ་མིན་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་ཟིན་ཡང་། །

lobpa minpé go pang nyé zin yang

Appear as śrāvakas for the sake of the teachings and beings,

—-

བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཉན་ཐོས་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

tendrö dön du nyen tö tsul zung né

Even though they have attained the level beyond training,

—-

བསྟན་པ་མ་ནུབ་བར་དུ་བཞུགས་ཕྱག་འཚལ། །

tenpa ma nub bar du shyuk chak tsal

And will remain as long as the teachings endure—to them I pay homage!

—-

དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སོགས། །

drenpa nyewar shyakpa sok

Great shrine-like monuments of infinite pure qualities,

—–

རྣམ་བྱང་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །

nam jang gyatsö chö dong ché

Such as the applications of mindfulness and the rest,

—-

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུའི་སྐུ། །

ser gyi lhunpo tabü ku

Their bodies like mountains of burnished gold:

—-

སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tönpa drang song la chak tsal

Teacher and sages, to you we pay homage!

—-

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

———————————————————————-

ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི། །

nub kyi balang chö na ni

We pay homage to Kanakabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་ལ། །

bhara dha dza ser chen la

Who dwells on the western continent of Godānīya,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo dün gyé kor

Surrounded by seven hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam shyak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

———————————-

བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི། །

chang gi dra mi nyen na ni

We pay homage to the noble elder Bakula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །

pakpé neten bakula

Who dwells on the northern continent of Uttarakuru,

—-

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gü gyé kor

Surrounded by nine hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi ne’u lé dzin chak tsal

And holds a mongoose with his two hands:

—-

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!

———————————–

པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

tri yang ku yi ling na ni

We pay homage to the noble elder Rāhula,

—-

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpé neten dra chen dzin

Who dwells in the land of Priyaṅgu,

—-

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

Surrounded by one thousand one hundred arhats,

—-

རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen sok shyu dzin chak tsal

And holds a jewelled crown:

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་རྒྱས་བྱིན་རློབས། །

ten dang dé dzin gyé chin lop

Grant your blessings so that the teachings and their holders flourish!